Regulamin

§1 Informacje o szkoleniu

 1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Travicon
 2. Szkolenia zwane dalej SZKOLENIAMI, mają na celu rozwój kompetencji uczestników szkoleń w zakresie autoprezentacji, wystąpień publicznych, komunikacji, kontaktów z mediami.
 3. Organizatorem szkoleń jest firma Travicon, zwana dalej ORGANIZATOREM.
 4. Szkolenia realizowane są na terenie krajów Unii Europejskiej.
 5. Terminy i okres realizacji szkoleń szczegółowo przedstawione są na stronie travicon.pl.
 6. Cena szkolenia uzależniona jest od rodzaju szkolenia, miejsca i terminu szkolenia.
  1. Szczegółowe informacje na temat ceny podane są na stronie travicon.pl na specjalnej podstronie poświęconej temu szkoleniu
 7. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. ZGŁASZAJĄCY – osoba wyrażająca chęć udziału w SZKOLENIACH, która wypełniła formularz zgłoszeniowy poprzez stronę travicon.pl.
  2. UCZESTNIK – ZGŁASZAJĄCY(A), który(a) dokonał(a) pełnej opłaty za udział w SZKOLENIU i w ustalonym terminie pojawił się na SZKOLENIU.

 

§2 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. SZKOLENIA skierowane są do:
  1. osób fizycznych pragnących zdobyć wiedzę i kompetencje przekazywaną w trakcie SZKOLEŃ.
  2. przedsiębiorców i ich pracowników działających w obszarze pokrewnym z tematyką szkoleń
 2. Udział w SZKOLENIU, o ile ORGANIZATOR nie zaznaczy inaczej, nie wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia w tym zakresie.
 3. Kandydatami na UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ są osoby:
  1. zainteresowane problematyką wystąpień publicznych, komunikacji z mediami, mobile journalismu, autoprezentacji.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
  1. wypełnienie i przesłanie przez osoby, o których mowa w §2 ust. 1 – 3 niniejszego Regulaminu formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie travicon.pl, na specjalnej podstronie poświęconej konkretnemu szkoleniu
  2. opłacenie uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z zasadami opisanymi w §4
 5. Kandydaci, o których mowa w §2 ust. 1 – 3 Regulaminu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §2 ust. 4a. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 

§3 Zasady rekrutacji

 1. Nabór uczestników szkolenia rozpoczyna się z dniem opublikowania informacji o szkoleniu i kończy na dzień przed datą szkolenia. Formularze zgłoszeniowe otrzymane po dniu zakończenia naboru mogą nie być brane pod uwagę przez ORGZNIZATORA.
 2. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się faktyczne otrzymanie przez ORGANIZATORA zgłoszenia poprzez formularz zamieszony na stronie travicon.pl.
 3. Proces rekrutacji obejmuje sporządzenie listy kandydatów do udziału w szkolenia na podstawie kolejności zgłoszeń.
 4. Osobą zakwalifikowaną na szkolenie zostanie osoba, która:
  1. Spełniła warunki §2 ust. 1 – 3;
  2. Wypełniła formularz opisany w §2 ust. 4a
  3. Dokonała zapłaty za SZKOLENIE zgodnie z zasadami opisanymi w §4.
 5. Osoby zakwalifikowane na SZKOLENIE po spełnieniu warunków w/w punktu 4 tego paragrafu zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo.
 6. SZKOLENIE może zostać zorganizowane dla minimalnej grupy 5 osób, przy czym maksymalna liczebność grupy nie powinna przekroczyć 25 osób.
 7. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia w przypadku mniejszej ilości zgłoszonych osób niż podana w w/w punkcie 6 tego paragrafu.
 8. W takim przypadku ORGZNIZATOR poinformuje o tym fakcie ZGŁASZAJĄCYCH i zwróci każdej z tych osób (chyba, że ZGŁASZAJĄY uzna inaczej) całą wpłaconą do tej pory kwotę w terminie 10 dni od daty poinformowania o rezygnacji z przeprowadzenia SZKOLENIA.
 9. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmian w liczebności grupy szkoleniowej.

 

§4 Cena SZKOLEŃ i płatności

 1. Ceny SZKOLEŃ znajdują się na stronie travicon.pl na podstronach dotyczących tych konkretnych SZKOLEŃ.
 2. Osoba, która wyśle formularz zgłoszeniowy zostanie wpisana na listę ZGŁASZAJĄCYCH udział w SZKOLENIU po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 3. Warunkiem uczestnictwa w SZKOLENIU jest wpłacenie całej kwoty najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.
 4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany ceny SZKOLENIA w trakcie trwania zapisów, dla osób, które jeszcze nie zostały wpisane na listę ZGŁASZAJĄCYCH.
 5. Płatności za SZKOLENIA są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
 6. Płatność powinna nastąpić za pomocą linka przesłanego do ZGŁASZAJĄCEGO za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§5 Rezygnacja z uczestnictwa w SZKOLENIU

 1. Rezygnację z uczestnictwa w SZKOLENIU należy zgłosić ORGANIZATOROWI mailowo na adres piotr.maslak@travicon.pl
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia SZKOLENIA (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od SZKOLENIA do ORGANIZATORA) ZGŁASZAJĄCEMU przysługuje zwrot kwoty uiszczonej do tej pory.
 3. W przypadku otrzymania przez ORGANIZATORA oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, ZGŁASZAJĄCEMU nie przysługuje zwrot kwoty uiszczonej do tej pory. ORGANIZATOR zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za SZKOLENIE.

 

§6 Organizacja i uczestnictwo w szkoleniu

 1. SZKOLENIA zostaną przeprowadzone według programu SZKOLENIA adekwatnego dla danego szkolenia.
 2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany ramowego programu SZKOLENIA.
 3. W przypadku, gdy SZKOLENIE nie odbędzie się z winy ORGANIZATORA zaproponowany zostanie inny termin SZKOLENIA, o ile zrealizowanie takiego SZKOLENIA będzie możliwe w innym terminie. ORGANIZATOR SZKOLENIA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie UCZESTNIKA SZKOLENIA wywołanych odwołaniem SZKOLENIA.
 4. W przypadku, gdy SZKOLENIE nie odbędzie się z winy ORGANIZATORA, ORGANIZATOR zwróci UCZESTNIKOWI równowartość wpłaconej przez niego kwoty za SZKOLENIE, jeśli ten nie będzie chciał lub nie będzie mógł uczestniczyć w innym, wskazanym przez ORGZNIZATORA terminie SZKOLENIA.
 5. UCZESTNICY SZKOLENIA zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu SZKOLENIA.
 6. Podczas szkolenia ORGANIZATOR zapewni UCZESTNIKOWI SZKOLENIA materiały szkoleniowe.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. REGULAMIN SZKOLENIA dostępny jest stronie internetowej travicon.pl.
 2. ORGANIZATOR SZKOLENIA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego REGULAMINU. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie travicon.pl.