Regulamin Travicon.pl

¶ 1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z platformy Travicon.pl, opisuje szczegółowe warunki zawierania umowy, płatności, dostawy oraz inne Państwa uprawnienia i obowiązki, a także zawiera szereg innych informacji, które chcemy Państwu przekazać zgodnie z przepisami prawa.
 2. Travicon.pl – Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrówku, Dębowa 8, 05-254 Ostrówek o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, NIP 1251690959, REGON 382742820, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000796570 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Platforma Travicon.pl – należy przez to rozumieć platformę e-learningową należącą do Travicon.pl i prowadzoną pod adresem www.travicon.pl, na której znajdują się Kursy.
 4. Kurs – nagranie audiowizualne zawierające kurs/szkolenie z wybranej dziedziny znajdujące się na Platformie Travicon.pl.
 5. Usługa – udzielenie użytkownikowi, niewyłącznej, niezbywalnej i ograniczonej licencji na oglądanie zawartości platformy lub pojedynczego kursu zgodnie z warunkami umowy i wyłącznie na użytek własny.
 6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczną, która założyła Konto na Travicon.pl
 7. Konto – Indywidualne konto dla każdego Użytkownika Platformy Travicon.pl.
 8. We wszystkich sprawach dotyczących działania Platformy i realizacji Zamówień można się z nami skontaktować się w następujący sposób:
  1. przez adres email: kontakt@travicon.pl
 9. Świadcząc na rzecz Państwa Usługę oraz utrzymując Państwa Konto będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu i na zasadach szczegółowo opisanych w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część zawieranej za pośrednictwem Platformy Travicon.pl („Umowy”).
 10. Wszelkie treści zawarte na Platformie Travicon.pl, w tym znaki i nazwy handlowe, nagrania, wizerunek osób uczestniczących w nagraniach oraz inne materiały podlegają ochronie prawnej i jakiekolwiek ich wykorzystywanie, poza oglądaniem ich zawartości, może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Travicon.pl lub innego uprawnionego podmiotu.
 11. Korzystanie z Platformy Travicon.pl wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta e-mail (poczty elektronicznej), a także bieżąco aktualizowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari.
 12. Zabronione jest korzystanie z Platformy Travicon.pl w sposób, który zakłóca korzystanie z niego przez Travicon.pl oraz innych jego użytkowników.
 13. Travicon.pl stosuje środki techniczne mające chronić przekaz elektroniczny oraz treści cyfrowe przesyłane za pośrednictwem Platformy Travicon.pl i w związku z jego działalnością, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Nie mniej jednak korzystanie z Internetu i świadczonych drogą elektroniczną usług zawsze wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do transmitowanych danych, dlatego rekomendujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń także przez Państwa, np. programów antywirusowych.

¶ 2

 1. Rejestracja Użytkownika odbywa się na stronie Travicon.pl.
 2. W celu rejestracji niezbędne jest podanie adresu email, który stanowić będzie jednocześnie login do konta, a także utworzenie hasła, które umożliwia dostęp do konta.
 3. Zakładając Konto, zobowiązani są Państwo podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić obowiązkowe pola formularza. Należy zapamiętać login i hasło dostępu do Konta, które należy chronić przed ujawnieniem osobom trzecim. 4. W przypadku utraty danych do logowania należy niezwłocznie powiadomić Travicon.pl.
 4. Zabronione jest udostępnianie danych do logowania osobom trzecim. Takie działanie może skutkować rozwiązaniem umowy.
 5. Jeżeli Travicon.pl umożliwi zamawianie newslettera, mogącego zawierać informacje o działalności Travicon.pl, a także wiadomości o ofercie i promocjach Travicon.pl, zgoda na jego otrzymywanie jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdej chwili.
 6. Travicon.pl dokłada starań, aby zapewnić Państwu stały dostęp do Platformy Travicon.pl i Konta. Travicon.pl nie udziela jednak gwarancji stałego, nieprzerwanego poprawnego działania wszystkich lub niektórych funkcjonalności Platformy Travicon.pl bez żadnych błędów. Travicon.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Państwa szkody lub utracone korzyści z powodu przerwy w dostępie do Platformy Travicon.pl lub Konta, jeśli nie ponosi za to winy, zwłaszcza jeśli są one spowodowane czynnikami niezależnymi od Travicon.pl, w tym w szczególności działaniem siły wyższej, awariami sieci Internet, a także wadami lub niekompatybilnością Państwa sprzętu lub oprogramowania z Platformą Travicon.pl lub jego funkcjonalnościami. Travicon.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na czynności konserwacyjne, związane z modyfikacją platformy lub do innych niezbędnych przerw technicznych. Travicon.pl dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do szkolenia był trwały i niezakłócony.

¶ 3

 1. Korzystanie z usługi możliwe jest poprzez zakupienie dostępu do wybranego Kursu, bądź też zakupienie dostępu do wszystkich Kursów znajdujących na Platformie Travicon.pl.
 2. Szczegóły dotyczące opłat znajdują się na stronie Travicon.pl.W przypadku zakupienie dostępu do wybranego Kursu, Użytkownik uzyskuje dostęp wyłącznie do zakupionego przez niego Kursu.
 3. Dostęp do wszystkich Kursów znajdujących się na Platformie Travicon.pl odbywa się na zasadzie, miesięcznych subskrypcji (Umowa Subskrypcji) płatnych z góry.
 4. Po zakończeniu miesiąca, pobierana będzie kolejna opłata miesięczna, chyba, że wcześniej umowa zostanie rozwiązana przez Użytkownika lub Travicon.pl zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie poprzez wysłanie maila . W tej sytuacji dostęp do Platformy będzie miał do końca okresu subskrypcji.
 6. W przypadku braku możliwości pobrania środków dostęp do do Platformy Travicon.pl zostanie zablokowany. Ponowna próba dokonania płatności zostanie ponowiona w ciągu 3 dni.

¶ 4

W przypadku gdy użytkownik wybrał, po dokonaniu zapłaty natychmiastowy dostęp do Platformy Travicon.pl lub kursu traci on prawo do odstąpienia od umowy, gdyż Travicon.pl spełnia świadczenie natychmiast w związku z tym Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.

¶ 5

Travicon.pl będzie uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym wraz z zablokowaniem dostępu do Kursu lub Kursów udostępnianych na Platformie Travicon.pl w następujących sytuacjach:

 1. Użytkownik opóźnia się w płatności subskrypcyjnych co najmniej 7 dni.
 2. Użytkownik udostępnia swój login i hasło osobom trzecim.
 3. Użytkownik udostępnia treści kursów osobom trzecim.

¶ 6

 1. W przypadku naruszenia przez Travicon.pl warunków realizacji Umowy przysługuje Państwu prawo złożenia reklamacji.
 2. Każda reklamacja powinna:
  • zostać przesłana do Travicon.pl e-mailem lub pisemnie, pod adresy wskazane powyżej - niezwłocznie od zaistnienia przyczyny uzasadniającej jej złożenie, najlepiej nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia przez Państwa informacji o takiej przyczynie,
  • zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres Państwa żądania,
  • zawierać Państwa aktualne dane umożliwiające kontrakt zwrotny przez Travicon.pl,
  • wskazywać inne istotne dla sprawy okoliczności i/lub fotografie.
 3. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień roboczy, w którym Travicon.pl mogła zapoznać się z jej treścią. W każdym przypadku otrzymają Państwo potwierdzenie wpływu reklamacji do Travicon.pl poprzez wiadomość e-mail lub w inny dostępny Travicon.pl sposób.
 4. Travicon.pl rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w tym terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

¶ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin w sposób pełny i wyłączny reguluje sposób realizacji Zamówień za pośrednictwem Sklepu, chyba że właściwie umocowany przedstawiciel Travicon.pl wyraźnie uzgodni z Państwem co innego i potwierdzi e-mailem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o prawach konsumenta, o której mowa powyżej.
 3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 4. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Travicon.pl Umoyw. Klient będący konsumentem może mieć także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl/
 5. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem Umowy na stronie Travicon.pl, przekazywany jest Państwu wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy, a także - na Państwa żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 6. Travicon.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Travicon.pl określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Platformy Travicon.pl, poprawy ochrony prywatności i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia lub przekazania Państwu oraz dotyczą także dalszej realizacji zawartych przed tym terminem Umów, chyba że wniosą Państwo wobec zmian sprzeciw – w takim przypadku Umowa zostaje rozwiązana wraz z wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

Ostrówek, dnia 12 lutego 2021 roku